คำถาม
30.
ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. มา 12 ปี เมื่อเข้าสู่ระบบแท่งจะได้รับการจัดให้อยู่
      ในระดับใดของประเภทวิชาการ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างไร เมื่อไร ใช้เกณฑ์
      อะไรบ้าง ?

 

ตอบ  ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ของ ก.พ. ตามพระราชบัญญัติระเบีัยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ได้กำหนดตำแหน่งข้าราชการไว้ 4 ประเภท คือ ประเภททั่วไป วิชาการ อำนวยการและบริหาร สำหรับ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดต้องมีวุฒิปริญญาตรี ตามแนวทางของ
ก.พ. จัดให้อยู่ประเภทวิชาการ ซึ่งประเภทวิชาการมี 5 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3-5) ชำนาญการ
(ระดับ 6-7) ชำนาญการพิเศษ (ระดับ 8) เชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ทรงคุณวุฒิ (ระดับ 10-11)  และกำหนด
ความ
ก้าวหน้าในสายงานตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดังนี้
          ทรงคุณวุฒิ 2 ปี เชี่ยวชาญ 3 ปี ชำนาญการพิเศษ 4 ปี  ชำนาญการ ป.ตรี (6) ป.โท (4)
ป.เอก (2)
ปฏิับัติการ  แต่การจะกำหนดให้ตำแหน่งใดมีระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
หรือทรงคุณวุฒิ
จะต้องประเมินค่างานของตำแหน่งจากผลปฏิบัติงานของตำแหน่งและประเมินบุคคล
และผลงานเพื่อ
เข้าสู่ตำแหน่งต่อไป
          สำหรับกรุงเทพมหานครเมื่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  มีผลบังคับใช้ ตามร่างดังกล่าวกำหนดให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนมาบังคับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ฯลฯ โดยอนุโลม
ดังนั้น  กรณีของคุณวิไลลักษณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. จะจัดอยู่ในประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพและใช้แนวทางเช่นเดียวกับ ก.พ.  แต่ิวิธีการจะเป็นไป
ตามแนวทางที่กรุงเทพมหานครกำหนด  ซึ่งปัจจุบันใช้วิธีการประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์การประเมิน
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และ
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ 8 ลงมาของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 และ
ระดับ 4 ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551