คำถาม
23.
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3 โดยใช้วุฒิ ม.6 (ปัจจุบัน
      ได้ ป.ตรี ด้านเศรษฐศาสตร์บัณฑิต)สอบเข้ามา อยากทราบว่าเมื่อเปลี่ยน
      เป็นระบบแท่งจะอยู่ในแท่งงานใด หากไม่สามารถเข้าแท่งงานใดได้
      จะโดนเกลี่ยไปอยู่ส่วนงานไหน ถ้าเรียนเพิ่มเติม ปวส.ด้านบัญชี สามารถ
      นำมาปรับได้หรือไม่ ?

 

ตอบ  ในหลักการ การจัดข้าราชการเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบ
จำแนกตำแหน่งใหม่ จะยึดตำแหน่งปัจจุบันที่ครองอยู่เป็นหลัก หากผู้ดำรงตำแหน่ง
มีคุณสมบัติตรงตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ก็สามารถจัดเข้าดำรงตำแหน่ง
ใหม่ได้เลย แต่หากคุณสมบัติไม่ตรงก็อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มี
คุณสมบัติตรง หรืออาจจัดเข้าดำรงตำแหน่งเดิม โดยมีเงื่อนไขในการดำรตำแหน่ง
ไว้ชั่วคราว  ทั้งนี้ ต้องไม่ให้ข้าราชการเสียสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับอยู่เดิม ตามกรณี
คำถามสามารถเข้าดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิับัติงานได้