Filter
Display # 
สำนักงาน ก.ก. เผยแพร่หนังสือ "หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทุกสายงาน ทุกตำแหน่ง ทุกวิทยฐานะ" 17 October 2014 7
สำนักงาน ก.ก.จัดอบรมโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบราชการบริหารทรัพยากรของกรุงเทพมหานคร 19 September 2014 45
โครงการสร้างความสุขในการทำงาน สำนักงาน ก.ก. 18 September 2014 41
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ 11 September 2014 58
สำนักงาน ก.ก. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากสำนักงาน ก.ถ. 11 September 2014 54
แจ้งกำหนดการจัดโครงการ สกก. สัญจร ครั้งที่ 5/2557 27 August 2014 64
ประชุมวิชาการ เรื่อง การชี้แจงแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 25 August 2014 88
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 20 August 2014 56
ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ที่เว็บไซต์ http://www.welovequeenonline.com
ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
Wednesday the 22nd. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร. Thanks to Best online poker sites - All rights reserved.