Filter
Display # 
สำนักงาน ก.ก.จัดอบรมโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบราชการบริหารทรัพยากรของกรุงเทพมหานคร 19 September 2014 25
โครงการสร้างความสุขในการทำงาน สำนักงาน ก.ก. 18 September 2014 25
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ 11 September 2014 40
สำนักงาน ก.ก. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากสำนักงาน ก.ถ. 11 September 2014 38
แจ้งกำหนดการจัดโครงการ สกก. สัญจร ครั้งที่ 5/2557 27 August 2014 46
ประชุมวิชาการ เรื่อง การชี้แจงแนวทางประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 25 August 2014 60
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 20 August 2014 44
สำนักงาน ก.ก. จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 13 August 2014 39
ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ที่เว็บไซต์ http://www.welovequeenonline.com
ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
Thursday the 2nd. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร. Thanks to Best online poker sites - All rights reserved.