กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม

     

        มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับดำเนินทางวินัย การตรวจและพิจารณาการดำเนินการทางวินัย การสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครและรักษามาตรฐานทางวินัย ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองกรณีที่ ก.ก. อ.ก.ก.  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการตาม มติ ก.ก. และถูกฟ้องคดีปกครอง ศึกษาและพัฒนามาตรฐานทางวินัย พิจารณาดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือจัดทำร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาใช้กับกรุงเทพมหานคร เสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรมของข้าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาเสนอการตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรุงเทพมหานครให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่หน่วยงานและส่วนราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
 
 
        ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1) งานสารบรรณและธุรการทั่วไป
2) งานการเงิน งบประมาณและพัสดุ
3) งานการประชุม
4) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) งานดูแลสถานที่และยานพาหนะของกอง
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 กลุ่มงานรักษามาตรฐานวินัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1) ดำเนินการทางวินัย การตรวจและพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้
    ออกจากราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานครและนำเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญ
    ที่ได้รับมอบหมาย ก.ก. พิจารณา
2) การพิจารณาเกี่ยวกับวินัยตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ
    นายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการอื่นๆ สั่งการหรือแจ้งมา
3) การติดตามเร่งรัดการสอบสวนวินัย
4) การศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาเกี่ยวกับวินัยที่ได้รับมอบหมายเพื่อวินิจฉัย เสนอ ก.ก.
5) การดำเนินการรักษามาตรฐานวินัย
6) ศึกษาและพัฒนามาตรฐานทางวินัย หรือปรับปรุงกฎ ก.ก. ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ
    ที่เกี่ยวข้อง
7) พิจารณาดำเนินการออก ปรับปรุง แก้ไข หรือจัดทำร่างกฎมาย กฎ ระเบียบ
    ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคล
8) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
    ข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง
    การดำเนินการด้านวินัย
10) พิจารณาเสนอการตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้
     บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
     กรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
11) พิจารณา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
12) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับงานด้านวินัยข้าราชการและงาน
      ด้านกฎหมายต่างๆ
13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 กลุ่มงานเสริมสร้างจริยธรรมและระบบคุณธรรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1) ดำเนินการศึกษา ค้าคว้า วิเคราะห์ วิจัย สร้างแนวคิด วิธีการและเครื่องมือ เกี่ยวกับ
    การเสริมสร้างจริยธรรม และระบบคุณธรรม
2) ดำเนินการและกำหนดแนวทางเสริมสร้างวินัย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
    จรรยาบรรณของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
3) ศึกษา วิเคราะห์เหตุของการกระทำผิดวินัยของข้าราชการกรุงเทพมหานคร
    กำหนดแนวทางและดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณของ
    ข้าราชการและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ
4) ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมและระบบ
    คุณธรรมที่อยู่ในความรับผิดอบของสำนักงาน ก.ก. แก่หน่วยงานและข้าราชการ
    ของกรุงเทพมหานคร
5) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องขอความเป็นธรรม
6) ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรุงเทพมหานคร
7)จัดทำแผนปฏิบัติการราชการ แผนงาน และโครงการต่างๆ ของกอง
8) รวบรวมและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติต่างๆ
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ที่เว็บไซต์ http://www.welovequeenonline.com
ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
Friday the 31st. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร. Thanks to Best online poker sites - All rights reserved.