หนังสือที่ กท 0404/7421 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างกรุงเทพมหานคร  
  ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งลูกจ้างกรุงเทพมหานคร  
        - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน    
        - กลุ่มงานสนับสนุน    
        - กลุ่มงานช่าง    
  ข้อบังคับ กทม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดและสูงสุดของลูกจ้าง พ.ศ. 2554  
  ข้อบังคับ กทม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดและสูงสุดของลูกจ้าง ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554  
  บัญชีเทียบตำแหน่ง    
  การประดับอินทรธนูของลูกจ้างประจำ